Algemene Voorwaarden

Laatste update: 23-11-2017
Download de algemene voorwaarden in PDF

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden Occasion – Auto.nl
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd
Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan
Artikel 7 - Verplichtingen van Auto.nl bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Jurisdictie

Algemene voorwaarden Nieuwe Auto – Auto.nl
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd
Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan
Artikel 7 - Verplichtingen van Auto.nl bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Jurisdictie

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

Algemene voorwaarden Occasion - Auto.nl

Identiteit:
Auto.nl B.V.
Adres: Donau 34, 2491 BA Den Haag
Telefoonnummer: (088) 7129 121
E-mailadres: info@auto.nl
KvK-nummer: 51060388
Btw-identificatienummer: NL 823070360.B01

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het occasion aanbod van Auto.nl en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een occasion tussen Auto.nl en U.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Auto.nl voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Auto.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke product- dienstenvoorwaarden genaamd (particuliere) ‘Algemene Voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/ reparatie & onderhoud’ en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. Het tweede en derde lid zijn op deze specifieke voorwaarden van overeenkomstige toepassing en U kunt zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor U het meest gunstig is.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Auto.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Auto.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat dat het voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aangezien de via Auto.nl aangeboden occasions tevens in showrooms van een autodealer staan, bestaat er een kans dat de occasion gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht Auto.nl U hierover per ommegaande.
 5. Auto.nl verkoopt enkel occasions aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2 (Het aanbod) tot stand op het moment van Uw aanvaarding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Auto.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Auto.nl is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
 2. Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Auto.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Auto.nl voor een veilige webomgeving.
 3. Auto.nl kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Auto.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Auto.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Auto.nl zal uiterlijk bij aflevering van de occasion, aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Auto.nl waar U met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de occasion, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. de informatie omtrent Uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping.
  (*) Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**).
  (**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen Auto.nl en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***).
  (***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een occasion gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Auto.nl mag U vragen naar de reden van herroeping, maar U bent niet verplicht deze reden op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U de occasion heeft ontvangen.
 3. Indien Auto.nl U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien Auto.nl de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan U verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.
 4. Artikel 5, 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op Uw herroepingsrecht.

Artikel 5 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

 1. Bij de koop van een occasion geldt dat U tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. U dient de occasion slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de occasion vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U de occasion slechts mag hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de occasion die het gevolg is van een manier van omgaan met de occasion die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Auto.nl de occasion retour heeft ontvangen.
 3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Auto.nl U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. U bent verplicht bij het gebruik van de occasion tijdens de bedenktijd:
 1. zorgvuldig om te gaan met de occasion;
 2. alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
 3. de occasion na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
 4. een storing, gebrek of ander probleem met de occasion direct aan Auto.nl te melden;
 5. voor de occasion een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 1. Het is U gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
 1. meer dan 500 kilometers met de occasion te rijden;
 2. iets aan de occasion te verwijderen;
 3. iets aan de occasion toe te voegen;
 4. iets aan de occasion te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
 5. de occasion buiten Nederland te gebruiken;
 6. de occasion te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
 7. meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
 8. de verkeerde brandstof te gebruiken;
 9. de occasion te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
 10. met de occasion deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
 11. de occasion te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
 12. de occasion te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
 13. de occasion te gebruiken op off road wegen;
 14. de occasion te gebruiken voor rijopleiding(en);
 15. de occasion te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
 16. de occasion te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
 17. de occasion te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
 18. de occasion te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
 19. de occasion op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
 20. in de occasion een dier te vervoeren;
 21. in de occasion te eten of te drinken.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan

 1. Als U gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt U dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Auto.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal Auto.nl een afspraak met U maken om de occasion op te halen.
 3. U zorgt dat de occasion gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Auto.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Auto.nl de occasion kan vrijwaren alvorens Auto.nl de occasion weer retour neemt.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
 5. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de occasion, waarin U producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Auto.nl of door een derde partij worden geleverd.
 6. Indien U in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 5 lid 2 en/of artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden, dan bent U jegens Auto.nl aansprakelijk voor de waardevermindering van de occasion veroorzaakt door dat handelen.
 7. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Auto.nl de occasion retour heeft ontvangen.
 8. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de occasion als Auto.nl U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Verplichtingen van Auto.nl bij herroeping

 1. Als Auto.nl de melding van herroeping van U heeft ontvangen, ontvangt U na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Auto.nl vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door Auto.nl in rekening gebracht voor de geretourneerde occasion, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Auto.nl uw melding van herroeping heeft ontvangen.
 3. Auto.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van U vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 9 - De prijs

 1. De in het aanbod van alle occasions op de website van Auto.nl genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.

Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Auto.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van occasions.
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat U aan Auto.nl kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Auto.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de U hiervan uiterlijk 30 dagen nadat U de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. U bent gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst de occasion in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door Uw handelen niet gehaald wordt staat het Auto.nl vrij de overeenkomst te ontbinden nadat u eerst eenmaal schriftelijk bent aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Auto.nl een eventueel bedrag dat U reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van occasions berust bij Auto.nl tot het moment van aflevering aan U.
 7. U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de occasion een verzekering te hebben afgesloten voor de occasion die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een pinbetaling ten tijde van de aflevering van de occasion en voordat de occasion ten name van U wordt gesteld
 2. Na ontvangst van de pinbetaling wordt het kenteken van de occasion op Uw naam gesteld, nadat U zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Auto.nl beschikt over een klachtenprocedure welke inzichtelijk is op de website van Auto.nl en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat U de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Auto.nl.
 3. Bij Auto.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Auto.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. U dient Auto.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van Thuiswinkelwaarborg of de geschillenregeling van BOVAG.

Artikel 13 - Jurisdictie

Op iedere overeenkomst tussen U en Auto.nl waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Nieuwe Auto - Auto.nl

Gegevens van Auto.nl:
Auto.nl B.V.
Adres: Donau 34, 2491 BA Den Haag
Telefoonnummer: (088) 7129 121
E-mailadres: info@auto.nl
KvK-nummer: 51060388
Btw-identificatienummer: NL 823070360.B01

Identiteit van de verkopende Dealer:
... B.V.
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
KvK-nummer:
Btw-dentificatienummer:

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van nieuwe auto’s op Auto.nl door een aangesloten autodealer (hierna: “Dealer”) en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een nieuwe auto tussen de Dealer en U.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Dealer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Auto.nl en/of de Dealer zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke product- dienstenvoorwaarden genaamd (particuliere) ‘Algemene Voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/ reparatie & onderhoud’ en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. Het tweede en derde lid zijn op deze specifieke voorwaarden van overeenkomstige toepassing en U kunt zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor U het meest gunstig is.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Auto.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Dealer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat dat het voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aangezien de via Auto.nl aangeboden nieuwe auto’s tevens in showrooms van de Dealer staan, bestaat er een kans dat de nieuwe auto gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht Auto.nl U hierover per ommegaande.
 5. De Dealer verkoopt via Auto.nl enkel nieuwe auto’s aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2 (Het aanbod) tot stand op het moment van Uw aanvaarding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Dealer via Auto.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Auto.nl namens de Dealer is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
 2. Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Auto.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Auto.nl voor een veilige webomgeving.
 3. De Dealer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Dealer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de Dealer gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De Dealer laat Auto.nl (uiterlijk bij aflevering van de nieuwe auto) namens de Dealer U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:
 1. de bezoekadressen van Auto.nl en de Dealer waar u met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de occasion, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. de informatie omtrent Uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping.
  (*) Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**).
  (**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen Auto.nl en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***).
  (***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een nieuwe auto gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zowel de Dealer, als Auto.nl namens de Dealer, mag U vragen naar de reden van herroeping, maar U bent niet verplicht deze reden op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U de nieuwe auto heeft ontvangen.
 3. Indien Auto.nl U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet namens de Dealer heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien de Dealer via Auto.nl de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan U verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.
 4. Artikel 5, 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op Uw herroepingsrecht.

Artikel 5 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

 1. Bij de koop van een nieuwe auto geldt dat U tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. U dient de nieuwe auto slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de nieuwe auto vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U de nieuwe auto slechts mag hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de nieuwe auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de nieuwe auto die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de nieuwe auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat Auto.nl de nieuwe auto retour heeft ontvangen.
 3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Auto.nl U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. U bent verplicht bij het gebruik van de nieuwe auto tijdens de bedenktijd:
 1. zorgvuldig om te gaan met de occasion;
 2. alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
 3. de nieuwe auto na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
 4. een storing, gebrek of ander probleem met de nieuwe auto direct aan de Dealer via Auto.nl te melden;
 5. voor de nieuwe auto een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 1. Het is U gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
 1. meer dan 500 kilometers met de nieuwe auto te rijden;
 2. iets aan de nieuwe auto te verwijderen;
 3. iets aan de nieuwe auto toe te voegen;
 4. iets aan de nieuwe auto te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
 5. de nieuwe auto buiten Nederland te gebruiken;
 6. de nieuwe auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
 7. meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
 8. de verkeerde brandstof te gebruiken;
 9. de nieuwe auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
 10. met de nieuwe auto deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
 11. de nieuwe auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
 12. de nieuwe auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
 13. de nieuwe auto te gebruiken op off road wegen;
 14. de nieuwe auto te gebruiken voor rijopleiding(en);
 15. de nieuwe auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
 16. de nieuwe auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
 17. de nieuwe auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
 18. de nieuwe auto te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
 19. de nieuwe auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
 20. in de nieuwe auto een dier te vervoeren;
 21. in de nieuwe auto te eten of te drinken.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht jegens de Dealer en kosten daarvan

 1. Als U gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt U dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (via Auto.nl) aan de Dealer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal Auto.nl, namens de Dealer, een afspraak met U maken om de nieuwe auto op te halen.
 3. U zorgt dat de nieuwe auto gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Auto.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Auto.nl de nieuwe auto kan vrijwaren alvorens Auto.nl de nieuwe auto namens de Dealer weer retour neemt.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
 5. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de nieuwe auto, waarin U producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Auto.nl of door een derde partij worden geleverd.
 6. Indien U in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 5 lid 2 en/of artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden, dan bent U jegens Auto.nl aansprakelijk voor de waardevermindering van de nieuwe auto veroorzaakt door dat handelen.
 7. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de nieuwe auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat de nieuwe auto retour is ontvangen.
 8. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de nieuwe auto als Auto.nl u namens de Dealer niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Verplichtingen van Auto.nl bij herroeping

 1. Als de Dealer de melding van herroeping van U heeft ontvangen, ontvangt U na ontvangst van deze melding via Auto.nl onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Auto.nl vergoedt (namens de Dealer) alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door Auto.nl in rekening gebracht voor de geretourneerde nieuwe auto, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat de Dealer uw melding van herroeping via Auto.nl heeft ontvangen.
 3. Auto.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van U vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 9 - De prijs

De in het aanbod van alle nieuwe auto’s van de Dealer op de website van Auto.nl genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.

Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 1. De Dealer verplicht Auto.nl om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van nieuwe auto’s.
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat U via Auto.nl aan de Dealer kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Dealer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen via Auto.nl laten uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de U hiervan uiterlijk 30 dagen nadat U de bestelling geplaatst heeft bericht via Auto.nl maar namens de Dealer. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. U bent gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst de nieuwe auto in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door Uw handelen niet gehaald wordt staat het Auto.nl vrij de overeenkomst te ontbinden nadat u eerst eenmaal schriftelijk bent aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Dealer Auto.nl een eventueel bedrag dat U reeds betaald heeft onverwijld laten terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van nieuwe auto’s berust bij de Dealer tot het moment van aflevering aan U door Auto.nl.
 7. U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de nieuwe auto een verzekering te hebben afgesloten voor de nieuwe auto die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een pinbetaling ten tijde van de aflevering van de nieuwe auto en voordat de nieuwe auto ten name van U wordt gesteld.
 2. De Dealer zal Auto.nl machtigen om de verkoopprijs namens de Dealer te incasseren en om vervolgens de nieuwe auto aan U te naam te stellen.
 3. Na ontvangst van de pinbetaling wordt het kenteken van de nieuwe auto op Uw naam gesteld, nadat U zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De Dealer maakt gebruik van de klachtenprocedure van Auto.nl welke inzichtelijk is op de website van Auto.nl en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat U de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Auto.nl.
 3. Bij Auto.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door Auto.nl namens de Dealer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Auto.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. U dient de Dealer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg en via de inspanningen van Auto.nl op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van Thuiswinkelwaarborg.

Artikel 13 - Klachtenregeling

Op iedere overeenkomst tussen U en de Dealer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Auto.nl B.V. Donau 34, 2491 BA Den Haag Telefoonnummer: 088 1304700 E-mailadres: info@auto.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.